Doctorbircan Şirketi (“Şirket”) bünyesindeki kişisel veriler, Şirket olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği 

Kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, verilen hizmete bağlı olarak çağrı merkezi, internet, sosyal medya ve fiziksel kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz.

Bu kapsamda tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ve bu kapsamda elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır:

 • Adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, T.C. vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici T.C. kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz pasaport, T.C. Kimlik Kartı ya da Ehliyet fotokopiniz,
 • Adres, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim verileri,
 • Banka hesap numarası, IBAN numarası ve benzeri finansal veriler,
 • Yapılan muayene, teşhis, tetkik verileri ile test, laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin sürdürülmesi sırasında elde edilen kişisel veriler,
 • Kendi rızanız ile Şirketimize iletmiş olduğunuz daha önceki muayene, teşhislere ait tıbbi veriler,
 • Çağrı Merkezimiz ile iletişime geçildiği takdirde tutulan sesli görüşme kayıtları,
 • Değerlendirme amacıyla paylaştığınız yanıt ve yorumları,
 • Hastane ziyareti sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntüleri ve ses kayıtları,
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri,
 • Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka verileri,
 • Web sitemizin kullanımı sırasında elde edilen gezinme bilgileri, IP adresi, tarayıcı bilgileri ve kendi rızanız ile ilettiğiniz tıbbi belgeler, anketler, form bilgileriniz ve konum verileri.

Yukarıda sayılı kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
 • Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
 • Hizmet ve tekliflerin sunulması,
 • Faturalandırma yapılması,
 • Bilgilendirme faaliyetleri,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
 • Çağrı Merkezi ve elektronik yollar ile randevu hakkında bilgilendirme,
 • İlgili mevzuat uyarınca başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı ile özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması,
 • Poliklinik tarafından kurum iç işleyişinin planlanması ve yönetilmesi,
 • İnsan Kaynakları tarafından, çalışanlarımıza eğitim verilmesi,
 • Sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi,
 • Risk yönetimi ve hizmet geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, elektronik kanallara özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi,
 • Hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması,
 • Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” şirketimiz bünyesinde fiziki ve elektronik arşivlerde büyük bir titizlik ve mevzuat hükümlerine riayet edilerek muhafaza edilebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, şirketimizin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, aşağıda yer alan amaçlarla aktarılabilmektedir.  Buna göre:

 • Sağlık Hizmeti

Yukarıda sayılan kişisel verileriniz Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı sair birimler başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yetkili makamlar tarafından görevlendirilen resmi kurum ve kişiler tarafından ya da kurulan resmi otomatik sistemler kapsamında yetkili kurum ve kuruluşlara bildirim ve/veya raporlama yükümlülüğümüz kapsamında, tıbbi teşhis ve tedavi için iş ortağı olduğumuz içerisinde olduğumuz yurtiçi ve yurtdışındaki kurumlara, özel sigortanızı kullanmanız halinde üyesi olduğunuz sigorta şirketinize, faturalandırmanızın 3. kişiye yapılması durumunda, sevk edilmeniz gerektiğinde ilgili sağlık kuruluşuna, ve yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcilere sağlık hizmetlerinin sunulması amacıyla hukuki sebebine dayanarak aktarılacaktır.

 • Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetler

Taşeronlarımız, iş ortaklarımız, çalışmakta olduğumuz avukatlar, danışmanlar da dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız, yetki verdiğimiz kanuni temsilciler ve üçüncü kişilere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kuruluşlar ve diğer üçüncü kişiler ve kanuni temsilcileri ile sadece alınan hizmet ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak ve hizmet süresince KVKK’nın gereği olan tüm teknik ve idari tedbirleri alacaklarına dair taahhütnamelerin alınması ön koşuluyla aktarılacaktır.

 • Sigorta Hizmeti ve Anlaşmalı Kurumlar

Sağlık hizmetinin finansmanı amacıyla özel sağlık sigortasından ve/veya tamamlayıcı sigortasından yararlanılmak istenilmesi halinde ilgili kişiye ait isim soyisim ve cep telefonu numarası bilgisi, fatura bilgileri, tıbbi teşhis ve tedavinin sunulması için işlenmiş tüm kişisel sağlık verileri hukuki sebebine dayanılarak işbirliği sözleşmesi yapılmış danışman, sigorta şirketi veya anlaşmalı kurumlara aktarılır. Aktarım sonrası süreç ilgili danışman, sigorta şirketi veya anlaşmalı kurum tarafından bizzat yürütülmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.

 1. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda, Şirketimiz talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

 • Şirketimizden veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
 • Eğer Şirketimiz nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
 • Eğer Şirketimiz nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
 • Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Şirketimiz nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede Şirketimize Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, _____@_____.com adresinden talep edebileceğiniz 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında hazırlanmış olan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;

 • Islak imzalı bir nüshasını “____ (adres girilecek)” adresine şahsen elden teslim edebilir,
 • noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
 • Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak veya müşteriye ait Şirketimizde kayıtlı e-posta ile ___@___.com adresine iletebilir, ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, ____@____.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
 1. Değişiklikler

Şirketimizin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikası"nı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Ayırca KVKK Başvuru Formunu indirebilirsiniz.

+905353007067
Ö/S Fotoğraflar Hasta Yorumları Instagram Whatsapp
X
Randevu Al